Odeljenje za ekonomske poslove

Odeljenje ekonomskih poslova, kao deo jedinstvenog funkcionalnog sistema preduzeća, obavlja poslove iz svog domena koristeći informacioni sistem. Prikuplja i obrađuje podatke o nastalim ekonomskim promenama na imovini i poslovno-računovodstvenim promenama u preduzeću, vrši njihovo asistematizovanje i prilagođavanje rada u cilju sačinjavanja određenih periodičnih izveštaja, planova, programa, studija i analiza. U cilju njegovog što efikasnijeg funkcionisanja, grupisanjem komponenti u okvirima podsistema, ostvaruju se određene funkcije u okviru pojedinih službi i odeljenja

Odeljenje ekonomskih poslova funkcioniše u skladnoj vezi sa svim osnovnim sistemima u preduzeću. Krajni cilj je: objektivno, stručno, blagovremeno i potpuno informisanje menadžmenta preduzeća, organa upravljanja, Osnivača – Grada Niša, državnih i ostalih institucija privrednog sistema o ostvarenim poslovnim rezultatima JKP „Gorica“ Niš.

Odeljenje za ekonomske poslove čine tri organizacione celine:

 • RAČUNOVODSTVO
 • FINANSIJSKI POSLOVI I OBRAČUN ZARADA
 • JAVNE NABAVKE

Efekat rada Odeljenja ekonomskih poslova podrazumeva njegovo uspešno funkcionisanje sinhronizovanim delovanjem stručno osposobljenih kadrova i opreme, uz primenu propisane procedure da na najefikasniji način primljene informacije obradi (selektuje i evidentira na odgovarajućim pozicijama bilansa stanja i uspeha) na osnovu kojih sačinjava, izrađuje i prezentuje:

 • finansijske izveštaje,
 • analize poslovanja preduzeća kao celine i pojedinih organizacionih delova,
 • programe rada i poslovanja,
 • cene proizvoda i usluga,
 • strateške planove proizvodnje i pružanja usluga,
 • vrši uspešnu naplatu prihoda i redovno servisira dospele obaveze,
 • obavlja optimalnu nabavku materijalno – tehničkih sredstava doslednom      primenom Zakona o javnim nabavkama,
 • vrši ostale ekonomske poslove iz domena poslovanja preduzeća, po zahtevu  poslovodstva, organa upravljanja i sl.