Odeljenje sahranjivanja i uređenja grobnih mesta

 

JKP ”Gorica” je komunalno preduzeće koje obavlja veoma bitne usluge  iz oblasti komunalne delatnosti.

O izgradnji, uređivanju i održavanju groblja stara se grad.

Služba za pogrebno tehničke poslove obavlja pogrebnu delatnost i poslove na uređivanju i održavanju na tri gradska groblja u upotrebi:

 • Novom groblju „Bubanj“ – površine 52,5 ha,
 • Severnom delu Novog groblja „Bubanj“ površine 5 ha,
 • Novom groblju „Gumna“, u Niškoj  Banji – površine 3,14 ha,
 • Starom groblju, u Niškoj  Banji – površine 4,36 ha.

Poslovna politika ove službe je da građanima pomogne i bude na usluzi svakog dana u godini, pružajući sledeće usluge:

 • Organizaciju i zakazivanje termina za sahranu
 • Organizaciju i zakazivanje termina za smeštaj urne, po obavljenoj kremaciji posmrtnih ostataka
 • Štampanje posmrtnih plakata
 • Prodaja pogrebne opreme i sveća
 • Izrada, prodaja i popravka spomenika od mermera i granita i izvođenje  betonskih radova na grobnim mestima
 • Prevoz posmrtnih ostataka u zemlji i van zemlje
 • Uređenje i održavanje grobnih mesta po zahtevu građana
 • Prihvat, smeštaj, čuvanje (do sahrane – u hladnjači na Novom groblju), kao i opremanje pokojnika
 • Refundacija troškova pogrebnih usluga za iznos koji određuje Fond PIO Srbije.

POSTUPAK U SLUČAJU SMRTI

Ukoliko se smrtni slučaj desi u stanu, prijavljujete lekaru-mrtvozorniku, čije su potvrde neophodne za zakazivanje sahrane. Prijavu smrtnog slučaja može se izvršiti telefonom:

018/504-615, svakog dana.

Nakon toga, porodica, ili srodnik, može kontaktirati referenta, pozivom na telefone 018/ 45 60 529,  45 60 690 ili 45 65 690. Sahrane se zakazuju na Novom groblju „Bubanj“ u Nišu, odnosno u Niškoj Banji (kontakt tel. 018/45 48 109) – u prostorijama JKP „Gorica“

U slučaju smrti u bolnici G. Toponica, bolničke službe izdaju otpusnu listu i potvrde o smrti a opremanje i preuzimanje pokojnika se vrši u hladnjači na Novom groblju „Bubanj“ u Nišu. kontakt telefoni: 018/45 60 529 i 45 60 690 i u Kapeli u Kliničkom centru, kontakt telefoni: 018/42 40 585.

U slučaju smrti u bolnici, (Klinički centar, Knez Selo) bolničke službe izdaju otpusnu listu i potvrde o smrti, a srodnici preminulog mogu zahtevati da preuzimanja i opremanja pokojnika, kao i zakazivanja sahrane obave referent i radnici JKP „Gorica“ Niš.

 

ORGANIZACIJA I ZAKAZIVANJE SAHRANA

Sahrane se obavljaju svakog dana osim:

 • nedeljom,
 • 1 januara,
 • prvog dana Božića
 • prvog dana Uskrsa.

Zakazivanje sahrana vrši se na Novom groblju „Bubanj“ u Nišu (kontakt tel. 018/45 60 529 i 45 60 690) ili u Niškoj Banji (tel.  018/45 48 109).

Sahrane se obavljaju u grobnom mestu ili grobnici

Ukoliko porodica umrlog ne poseduje grobno mesto, daje se u zakup (na korišćenje) grobno mesto prema zahtevu najbližih srodnika;

Ukoliko porodica umrlog poseduje zakupljeno grobno mesto pri zakazivanju sahrane nosilac prava korišćenja ili njegov najbliži srodnik podnosi izjavu i potrebnu dokumentaciju o rodbinskim vezama ranije sahranjenih i umrlog lica.

 • Urne sa kremiranim posmrtnim  ostacima smeštaju se u kasetu u rozarijumu ili se sahranjuju u grobno mesto, po zahtevu srodnika.

Potrebna dokumentacija za zakazivanje sahrana sadrži:

 • Izvod iz matične knjige umrlih ili Potvrdu o smrti
 • podatke o zakupljenom grobnom mestu, ukoliko ono postoji.

NAPLATA  ZAKUPA PARCELA I ODRŽAVANJA GROBLJA KAO OBJEKATA

Na osnovu Odluke o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju koju je donela Skupština grada Niša, za svako grobno mesto se plaća godišnja naknada za zakup i održavanje groblja kao objekta. Naknada za zakup zemljišta i održavanje groblja kao objekta, plaća se u momentu zakazivanja sahrane, za period  obaveznog roka počivanja od 10 godina, vezano za datum sahrane. Po isteku ovog roka, plaćanje se vrši unapred, najmanje za 1 (jednu) godinu, a po želji građana – korisnika usluga.

 

Produžetak uplate, vrši se:

 • za Novo groblje „Bubanj“
 • na blagajni upravne zgrade Novog groblja svakog dana u vremenu od 07,00 – 14,00 sati. (tel. 018/45 60 690, 45 60 529)
 • na blagajni – isturenom šalteru, u prostorijama JKP „Objedinjena naplata“ Niš, svakog radnog dana od 07,00 – 14,00 sati
 • za Novo groblje „Gumna“ i Staro groblje u Niškoj Banji na blagajni JKP „Gorica“ u Niškoj Banji, radnim danom u vremenu od 07,00 – 14,00 sati. (tel. 018/45 48 109 ).

O redovnom održavanju samih grobnih mesta i nadgrobnih obeležja na njima, staraju se isključivo porodica i srodnici upokojenih, tj. korisnici.

Ukoliko lica iz prethodnog stava, ne održavaju i ne uređuju grobno mesto, dužna su da održavanje i uređivanje, povere JKP „Gorica“.

O groblju kao celini stara se Služba za pogrebno tehničke poslove.

POGREBNA OPREMA

Prodavnice u kojima se može nabaviti širok asortiman pogrebne opreme (sanduci, krstovi, piramide, galanterija za opremu sanduka, crnina kao i štampanje posmrtnih plakata) nalaze se na sledećim lokacijama:

 • „Novo groblje“ – Bubanj, tel.  45 60 690 i 45 60 529 svakog dana od 07:00 do 15:00 sati.
 • Kapela u Kliničkom centru, Bulevar Dr.Zorana Đinđića 48, tel. 42 40 585 svakog dana od 07:00 do 15:00 sati.

TRANSPORTNE USLUGE

Ugovaranje transportnih usluga vrši se preko prodavca pogrebne opreme na Novom groblju „Bubanj“ i u Kapeli u Kliničkom centru.

KAMENOREZAČKE  USLUGE

Građevinska radionica, koja posluje u okviru Službe za pogrebno tehničke poslove – Radna jedinica „Granit“, vrši izradu betonskih trotoara i ivica ,popravku ili zamenu kompletnih trotoara na grobnom mestu i druge građevinske radove po zahtevu stranke.

Usluge građevinske radionice mogu se ugovoriti na lokaciji:

 • Novo groblje „Bubanj“ radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

RED NA GROBLJU

Na groblju se održava red i potpun mir.

Novo groblje „Bubanj“ je otvoreno za posetioce svakog radnog dana, i to u periodu od 1 aprila do 30 septembra od 7:00 do 19:00 sati, a u periodu od 1 oktobra do 31 marta, od 7:00 do 17:00 sati.

Ulazak vozilima u krug groblja naplaćuju inkasanti JKP „Gorica“ Niš, po važećem cenovniku. Po izvršenoj naplati, inkasant je dužan da vozaču izda priznanicu.

Na groblju je zabranjeno:

 1. ulaženje i zadržavanje van vremena kada je groblje otvoreno za posetioce,
 2. pristup deci mlađoj od 10 godina bez pratnje odraslog lica,
 3. preskakanje ograde, gaženje zelenih površina,parkiranje motornih vozila na zelenim površinama, lomljenje drveća, kidanje cveća i drugih zasada,
 4. gaženje, prljanje i skrnavljenje grobnih mesta,
 5. nanošenje štete nadgrobnim obeležjima (spomenicima i drugim predmetima na grobnim mestima),
 6. narušavanje mira na groblju,
 7. uvođenje životinja,
 8. voženje bicikla, motocikla i drugog motornog vozila ako to nije odobreno posebnom  dozvolom  preduzeća,
 9. iznositi i stavljati državne i partijske zastave na grobove i grobnice i druga mesta na groblju,
 10. na stazama, putevima i zelenim površinama stvarati nečistoću, bacati  uvelo cveće i druge predmete,
 11. ostavljanje hrane na grobnim i drugim mestima na groblju,
 12. fotografisanje u vidu zanata i vršenje drugih usluga bez odobrenja  preduzeća,
 13. prodavanje bilo kakve robe bez odobrenja preduzeća,
 14. reklama u bilo kom obliku,
 15. ulaženje u kapelu van vremena određenog za sahranu,
 16. paljenje sveća na grobnom mestu izvan kućišta za sveće,
 17. u rozarijumu izvoditi bilo kakve dodatne građevinske radove (improvizovane žardinjere, kamene ploče sa slikama, kandila i dr.), kao i sađenje biljaka oko kaseta rozarijuma,
 18. montiranje žardinjera, klupa, kandila, kućišta za sveće, ograda i dr. na patosu groba, odnosno grobnice ukoliko to nije predviđeno DUP-om groblja,
 19. sađenje oko grobova i grobnica svih drvenastih vrsta lišćara, četinara, šiblja i drugog rastinja bez dozvole preduzeća,
 20. Prosjačenje.

 

Služba pogrebno tehničkih poslova, JKP „Gorica“ Niš

Rukovodilac službe