Odeljenje pravnih, kadrovskih i opštih poslova

Osnovne delatnosti Odeljenja pravnih, kadrovskih i opštih poslova su:

 • praćenje zakonskih propisa i staranje o njihovoj primeni u poslovanju preduzeća;
 • pružanje pravne pomoći organima preduzeća;
 • zastupanje preduzeća po ovlašćenju direktora;
 • izrada normativnih akata;
 • priprema, organizacija i praćenje rada Nadzornog odbora preduzeća;
 • poslovi administracije i korespodencije;
 • poslovi u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa i sa promenama nastalim u toku radnog odnosa;
 • opšti poslovi koji predstavljaju uslov nesmetanog rada preduzeća;
 • poslovi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu:
 • procena rizika
 • protivpožarna zaštita
 • organizovanje kontrolnih i drugih lekarskih pregleda