Обавештење о промени цена неопходних погребних услуга

У складу са одредбом члана 87. Закона о заштити потрошача (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2021) ЈКП “Горица” Ниш обавештава кориснике услуга о промени цена неопходних погребних услуга, и то:

    • Услуга сахране – машински ископ 10.981,08 динара

    • Услуга сахране – ручни ископ 20.998,56 динара

Нове цене исказане су у нето износу а опорезују се у складу са чланом 23. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 – усклађени дин. изн., 72/2019, 8/2020 – усклађени дин. изн. И 153/2020).

Одлука Надзорног одбора ЈКП “Горица” Ниш којом су утврђене нове цене неопходних погребних услуга ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града Ниша, а примењиваће се од 1. дана наредног месеца, када престаје да важи Одлука Надзорног одбора ЈКП “Горица” Ниш бр. 1-611/4-1 од 08.02.2013.године.

Датум, 28.09.2022.год.