Одељење за економске послове

Одељење економских послова, као део јединственог функционалног система предузећа, обавља послове из свог домена користећи информациони систем. Прикупља и обрађује податке о насталим економским променама на имовини и пословно-рачуноводственим променама у предузећу, врши њихово асистематизовање и прилагођавање рада у циљу сачињавања одређених периодичних извештаја, планова, програма, студија и анализа. У циљу његовог што ефикаснијег функционисања, груписањем компоненти у оквирима подсистема, остварују се одређене функције у оквиру појединих служби и одељења

Одељење економских послова функционише у складној вези са свим основним системима у предузећу. Крајни циљ је: објективно, стручно, благовремено и потпуно информисање менаџмента предузећа, органа управљања, Оснивача – Града Ниша, државних и осталих институција привредног система о оствареним пословним резултатима ЈКП „Горица“ Ниш.

Одељење за економске послове чине три организационе целине:

 • РАЧУНОВОДСТВО
 • ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ И ОБРАЧУН ЗАРАДА
 • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Ефекат рада Одељења економских послова подразумева његово успешно функционисање синхронизованим деловањем стручно оспособљених кадрова и опреме, уз примену прописане процедуре да на најефикаснији начин примљене информације обради (селектује и евидентира на одговарајућим позицијама биланса стања и успеха) на основу којих сачињава, израђује и презентује:

 • финансијске извештаје,
 • анализе пословања предузећа као целине и појединих организационих делова,
 • програме рада и пословања,
 • цене производа и услуга,
 • стратешке планове производње и пружања услуга,
 • врши успешну наплату прихода и редовно сервисира доспеле обавезе,
 • обавља оптималну набавку материјално – техничких средстава доследном      применом Закона о јавним набавкама,
 • врши остале економске послове из домена пословања предузећа, по захтеву  пословодства, органа управљања и сл.