Одељење обезбеђења и одржавања објеката и опреме

Одељење обезбеђења и одржавања објеката и опреме

Иако мало, по броју запослених, Одељење за одржавање има за задатак да олакша и унапреди пословање нашег предузећа. Специфичност овог одељења је и то да је, генерално, присутно у свим службама и одељењима. Самим тим, неопходна је веома добра сарадња овог Одељења са свим деловима предузећа.

Одељење обезбеђења и одржавања покрива врло широк распон делатности:

 • Целокупан процес праћења, контроле и евиденције потрошње горива, уља и мазива возила и механизације, као и резервних делова малих радних машина
 • Праћење, контрола као и сви послови везани за осигурање возила
 • Пројектовање, изградња и одржавање рачунарске мреже
 • Развој јединственог информационог система на нивоу предузећа
 • Сервисирање и одржавање рачунарске опреме и телекомуникационих уређаја
 • Одржавање телекомуникационе инфраструктуре, телефонске централе те успостављање телефонских веза између локалних телефона са јавним телефонским саобраћајем. Ово Одељење одржава савремене дигиталне централе и све телефонске прикључке унутар предузећа
 • Развој и увођење нових технологија и апликација
 • Инсталација, измена и допуна системског software-а; администрација системског software-а и апликативних сервера; учешће у стандардизацији системског software-а у предузећу; анализа и отклањање застоја у раду система; рад на увођењу и примени мера за заштиту података у информационим системима.
 • Едукација особља за коришћење рачунарске опреме и појединих програмских пакета
 • Увођење нових технологија у складу са усвојеним плановима и потребама корисника
 • Планирање, дизајнирање и реализација промотивних активности
 • Планирање и дизајнирање процеса интерне комуникације
 • Израда планске и техничке документације са пратећим студијама
 • Управљање техничком документацијом
 • Припрема, праћење и реализација инвестиција
 • Врши надзор над изградњом објеката

У оквиру Одљења за одржавање је и

Радионица за одржавање механизације која обавља следеће послове:

 • сервисирање механизације и лаких машина
 • сервисирања возила.

Радионица је опремљена алатом за ове потребе.

Поред послова одржавања, водимо потпуну аналитику и евиденцију потрошње горива, моторних уља и резервних делова, као и сервисне књижице за сва возила, машине и опрему у ЈКП „Горица“.

Међутим, није све ни у одржавању система. Када се у фирми достигне оптимални ниво аутоматизације процеса и канала комуникације, на овој служби је да одржи трку са временом, прати трендове развоја и успешно их припаја постојећем систему, чиме доприноси даљем одржавању конкурентности предузећа.

Структура Одељења:

 • координатор 1
 • стручни сарадници 2
 • референти 4
 • пословођа 1
 • механичар 1
 • радници обезбеђења 4