Одељење правних, кадровских и општих послова

Основне делатности Одељења правних, кадровских и општих послова су:

 • праћење законских прописа и старање о њиховој примени у пословању предузећа;
 • пружање правне помоћи органима предузећа;
 • заступање предузећа по овлашћењу директора;
 • израда нормативних аката;
 • припрема, организација и праћење рада Надзорног одбора предузећа;
 • послови администрације и коресподенције;
 • послови у вези са заснивањем и престанком радног односа и са променама насталим у току радног односа;
 • општи послови који представљају услов несметаног рада предузећа;
 • послови из области безбедности и здравља на раду:
 • процена ризика
 • противпожарна заштита
 • организовање контролних и других лекарских прегледа